• 152

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยรองศาสตราจารย์ดร.โฆษิต ศรีภูธร (รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร) กับ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย โดยนายสุกษม อามระดิษ รักษาการนายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการพิจรณาศึกษาและติดตามการบังคับใช้กฏหมายด้านสมุนไพรรวมทั้งการยกร่างกฏหมายว่าด้วยพืชที่เป็นยาเสพติดให้โทษ และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร, บริษัทศูนย์เรียนรู้สุขภาพองค์รวมเวชรักษ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดยเภสัชกรคมสัน ธีรานุรักษ์ (กรรมการผู้มีอำนาจบริษัทฯ) และ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านกวางอั้น โดย พท.พนารัตน์ เขียวเขิน (ประธานกลุ่มฯ)

ภาพบรรยากาศพิธีลงนาม MOU

ซึ่งการ MOU ครั้งนี้บรรลุล่วงได้ด้วยคุณูปการและการผลักดันจาก ท่านดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ อัยการอวุโส และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ และ พท.กฤตนัน พันธุ์อุดม ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ เนื้อหาสาระ ของบันทึกความร่วมมือในฉบับนี้เพื่อประโชน์ทางการแพทย์จากพืชเสพติดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พศ.๒๕๕๒ ประเภทที่๕ และกฎหมายอื่นที่ตราขึ้นใช้ควบคุมในอนาคตซึ่งต่อไปเรียกว่า “พืชเสพติด”

ภาพบรรยากาศพิธีลงนาม MOU

โดยทั้ง 4 ฝ่ายมีขอบเขต บทบาทและหน้าที่ในการขออนุญาติปลูก วิจัย ร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาสายพันธุ์พืชเสพติดเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แปรรูปโดยการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย การแปรรูปโดยการผลิตยาจากพืชเสพติดในแต่ละตำรับ/สูตรตามปริมาณและจำนวนให้แก่แพทย์สาขาต่างๆ อีกทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันพร้อมสนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม แต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดกรอบ รูปแบบ แผนการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการประสานงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อตกลง เป็นการดำเนินงานครบถ้วนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ

ภาพบรรยากาศพิธีลงนาม MOU

Cann Society