• 5,900

คู่มือผู้ประกอบการเพื่อขออนุญาตตามกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓


คู่มือฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายขั้นตอนการขออนุญาต แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาต กฎหมายที่ควรทราบ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ที่สนใจขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชง

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) และมีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยที่ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

กองควบคุมวัตถุเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารวบรวมแบบคำขอใบรับอนุญาตกัญชง (Hemp)
https://cannsociety.com/article-310121/

Cann Society