• 1,262

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จัดทำ Knowledge base กัญชาทางการแพทย์ฯ บันทึกเทปเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ในหัวข้อ “ทิศทางนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อประชาชน”

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน กล่าวถึงประเด็นหลักของ “ทิศทางนโยบายกัญชาทาการแพทย์และสุขภาพเพื่อประชาชน” ดังนี้

1.การขับเคลื่อนทางนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ดำเนินการมาถึงปีที่ 2 แล้ว ในปีที่ 1 ขับเคลื่อนด้านนโยบายทางการแพทย์อาศัยภาครัฐเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน สำหรับปีที่ 2 มีภาคเอกชนเข้ามาช่วยพัฒนา รวมถึงการร่วมมือและลงทุน เพื่อผลักดันนโยบายกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

2.ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาฯ ที่สำคัญ คือ ด้านเศรษฐกิจ เพราะถ้าไม่มีเศรษฐกิจทุกอย่างจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ไม่ได้มุ่งเน้นด้านการแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุขเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นความร่วมมือจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดการปลูก การขาย การส่งออก และการแปรรูปผลิตภัณฑ์

3.Social listening เป็นนวัตกรรมการสื่อสารแบบใหม่ ในการรับฟังกระแสตอบรับจากประชาชน เรื่องของนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ ทั้งในเชิงลบและเชิงบวก รวมถึงการวิเคราะห์เชิงลบ และคัดกรองประเด็นสำคัญ เพื่อตอบโต้ต่อความคิดเห็นเชิงลบ ให้ประชาชนทราบถึงข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

4.พันธมิตรที่ร่วมมือดำเนินงานด้านกัญชา ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ดังนี้
1. รพ.สต.
2. สหกรณ์การเกษตร
3. องค์การยาสูบ
4. การยาสูบแห่งประเทศไทย
ภายใต้การกำกับดูแลโดยภาครัฐ

5.การขออนุญาตการปลูกกัญชา 6 ต้น ซึ่งนำร่องที่โนนมาลัยเป็นแห่งแรก มีแผนการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อขยายโมเดลให้ทั่วทุกพื้นที่ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากภาครัฐ มีการขออนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อนทำการปลูก

6.แผนการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อประชาชน คือ ผลักดันการปลูก เพิ่มผลผลิต เพื่อนำไปสู่การแปรรูป ร่วมมือกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากภาครัฐ ทั้งเรื่องการขออนุญาตและนำไปใช้ เพื่อให้นโยบายขับเคลื่อนไปได้อย่างถูกต้องและเห็นผลชัดเจน

7.มาตรฐานการปลูก ต้องผ่านเกณฑ์การจัดประเภทตามความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยประเมินตามความจำเป็นของการนำไปใช้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานนั้นๆCann Society