• 876

จากที่คณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นำโดยนายแพทย์สมัย  ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรับฟังกระแสสังคมเรื่องกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์ (Social listening) พบว่า ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมามีประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และพบประเด็นเร่งด่วนที่ต้องทำการสื่อสารเชิงรุกกับประชาชน โดย ดร.เภสัชกรอนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงรุกกับประชาชน โดยเน้นเรื่องของตอบข้อสงสัยแก้ไขประเด็นเข้าใจผิด

นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร

ดร.เภสัชกรอนันต์ชัย กล่าวว่า  จากสถานการณ์ที่สังคมเจอในขณะนี้ในการสื่อสารข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่สำคัญ หากแต่ว่าช่องทางที่จะเลือกประเด็นสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการฟัง นำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดการสื่อสารที่ถูกต้องเข้าถึงความเข้าใจผิดเหล่านั้นให้รวดเร็ว โดยขณะนี้มีการจัดตั้งคณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (Cannabis’s Communication Response Team : CCRT) โดยภารกิจในตอนนี้ นอกจากการรวบรวมข้อมูล Social Listening ทีม CCRT ยังมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และสื่อสารตอบสนองข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยมีการจัดลำดับของความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน

นายแพทย์สมัยกล่าวว่า นอกจากจะจัดทำหลักเกณฑ์ในวัดระดับการ Response (Risk Communication Level)  เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงจากความเข้าใจในเรื่องของกัญชาและกัญชงทางการแพทย์และสุขภาพ แล้วนั้น ขณะนี้ทีม CCRT จัดทำแผนเพื่อรวบรวมคลังความรู้ (Knowledge Base Center) เพื่อเป็นพื้นฐานและแหล่งรวบรวมข้อมูลกลางที่เปิดเป็นสาธารณะสำหรับสื่อสารตอบข้อสงสัยแก้ไขประเด็นเข้าใจผิดเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงทางการแพทย์ ซึ่งนวัตกรรมการสื่อสารในรูปแบบนี้ได้ถูกนำมาใช้ในประเด็นการใช้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเป็นครั้งแรก  ประโยชน์ที่ได้รับก็เพื่อการวางแผนในการสื่อสารกับประชาชนได้ตรงจุด ซึ่งทีมงานจะพัฒนาให้เป็นแหล่งข้อมูลและข่าวสารที่ประชาชนเชื่อถือ เชื่อใจ ไม่บิดเบือนในอนาคตแน่นอนCann Society