• 1,528

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมร่วมกับผู้แทนเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ ได้แก่

  • สมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบเชียงใหม่
  • สมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบไทย
  • สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์เพชรบูรณ์
  • สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์สุโขทัย
  • ผู้แทนเครือข่ายชาวไร่ยาสูบภาคอีสาน

เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดตั้ง

คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง ในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง กัญชา สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน (ค.ส.ค.ก.)

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

โดยที่ประชุมเห็นควรให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ค.ส.ค.ก. ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งจัดทำระบบลงทะเบียนฐานข้อมูลสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง กัญชา ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ (เกษตรกร) กลางน้ำ (แปรรูป) และปลายน้ำ (รับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564


Cann Society