• 1,006

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานในการเปิดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพ ครั้งที่ 1
ซึ่งจัดขึ้นในเขตสุขภาพที่ 9 โดยใช้ชื่องาน

“ปลดล็อคกัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้”

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

โดยนายอนุทินได้กล่าวถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดย

เป้าหมายแรก คือ การทำให้ผู้ป่วยได้ใช้ยากัญชาที่ดี มีคุณภาพ และปลอดภัย

เป้าหมายที่สอง คือ การผลักดันให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชน

ซึ่งขณะนี้กำลังเข้าสู่เป้าหมายที่สาม คือ การเปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากกัญชาอย่างเหมาะสมหลังจากการนำกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด

และยังเน้นย้ำแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้การใช้กัญชา การทำให้เกิดธุรกิจชุมชนจากกัญชา กัญชง

ด้านซ้าย : คุณชารอน ดัยเดียร เลย์ซั่น , ตรงกลาง : พทป.แวสะมิง แวหมะ (หมอแวร์) , ด้านขวา : คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีการให้ความรู้ผ่านเวทีเสวนาภายใต้หัวข้อ

“สถานการณ์กัญชา กัญชง ในประเทศไทย โอกาสและความท้าทาย”

ได้รับเกียรติจาก คณะวิทยากรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนกรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีนายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์
เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนอภิปรายประสบการณ์กัญชาทางการแพทย์จากนโยบายสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล การบรรยายเรื่องความก้าวหน้าของการใช้กัญชาในการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก


Cann Society