• 1,269

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางลงพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเปิดงาน

”การปลูกกัญชาโมเดล 6 ต้น โนนมาลัย”

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ โดยในการดำเนินงานนี้จะมีความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีส่วนในการสนับสนุนพันธุ์กัญชาที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร รวมทั้งในอนาคตจะช่วยรวบรวมเมล็ดพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อกระจายให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้วย ส่วนกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จะช่วยอบรมผู้ประกอบการที่ต้องการนำกัญชาและกัญชงไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ และประกอบธุรกิจบริการที่มีกัญชาและกัญชงเป็นส่วนประกอบ

​นายอนุทิน ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการปลูกกัญชา 6 ต้น ว่า “อยู่ในระยะที่สองของการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ คือ การขับเคลื่อนให้พืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับชุมชน กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาเห็นแล้วว่า การดำเนินการในลักษณะนี้จะมีประโยชน์ต่อประชาชนและระบบสุขภาพ จึงจะนำรูปแบบนี้ไปดำเนินการในทุกเขตสุขภาพ โดยเน้นหลักการคือ ให้ประชาชนรวมตัวกันวิสาหกิจชุมชน และสามารถปลูกได้ที่บ้าน เพราะจะช่วยเกษตรประหยัดต้นทุนในการปลูกได้มาก และเมื่อปลูกแล้วส่งให้โรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานการผลิตที่ดีรับไปผลิตยาให้ผู้ป่วยปลูกต่อ โดยเกษตรกรจะมีรายได้จากการจำหน่ายดอกกัญชาให้แก่สถานพยาบาลและใช้ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด ได้แก่ ราก ใบ กิ่งก้านในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือจำหน่ายให้ผู้ประกอบการที่สนใจต่อไปได้ หรือสามารถใช้ประโยชน์ในครัวเรือน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะจัดระบบการควบคุมกำกับให้ง่ายต่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตอนนี้สิ่งที่หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขเร่งดำเนินการคือ การขับเคลื่อนปลายน้ำ เพราะในหลักการทางการตลาดแล้วธุรกิจจะยั่งยืนต้องมีตลาด หรือมีผู้ซื้อ ดังนั้นเราจึงพยายามทำหลายโครงการทั้งการสร้างหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนการใช้กัญชาแก่แพทย์และแพทย์แผนไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการต้นแบบ ซึ่งในวันนี้โรงพยาบาลคูเมืองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนมาลัยก็ได้นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงตัวอย่าง เพื่อเป็นไอเดียให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถนำไปทำต่อได้ ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ของกระทรวงสาธารณสุขจะมีการนำไปจัดแสดงในงานมหกรรมกัญชา กัญชง 360 องศา

แผนที่กระจายพื้นที่ปลูก กัญชา 6 ต้น โมเดล

Cann Society