• 910

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันกัญชงในเครื่องสำอาง 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้กัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. 2563  ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘ ง โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ลงนาม ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สาระสำคัญของประกาศนี้คือ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง รวมถึงสารดัดแปลงที่ได้จากเมล็ดหรือสารสกัดเมล็ดกัญชง เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางเท่านั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดท้ายประกาศ 

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้กัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๓
บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้กัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๓
บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้กัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๓
บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้กัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๓

Cann Society