• 830

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต ต้องแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของกัญชง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่องการแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของกัญชง พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 คณะกรรมการเครื่องสำอางออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางที่มีกัญชงเป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ต้องแสดงคำเตือนตามที่ระบุในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ไว้ในฉลาก

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ธงชัย กีรติหัตถยากร
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
ประธานกรรมการเครื่องสำอาง

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓
บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓
บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๓

Cann Society