• 403

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 วันพืชมงคลถือเป็นจุดเริ่มต้นของ “สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย TIHTA”

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ส่วนราชการและภาคเอกชนไปจนถึงผู้ปลูกต้นน้ำ ภาคส่วนเกษตรกรถือเป็นกลุ่มแรกที่เราจะร่วมกันขับเคลื่อนให้มีการได้ปลูกเพื่อผลักดันให้พืชกัญชง ขึ้นมาเป็นพืชเศรษฐกิจแนวหน้าของประเทศไทยเพื่อสร้างรายได้และต่อยอดเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และสามารถทำตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรที่สนใจเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้แก่เกษตรกรไทยถือเป็นภารกิจแรกของสมาคมโดยยึดหลัก ”People First” โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยควบคู่การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมที่ดีตั้งแต่การสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องโดยมองตลาดในอนาคตเพื่อให้การปลูกและการนำไปใช้ให้มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานจากภาคส่วนการสกัด และแปรรูปกลางน้ำให้เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่เป็นปลายน้ำที่ดีซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืน….แก่พืชเศรษฐกิจใหม่

กัญชงไทยเพื่อเกษตรกรไทย


TiHTA (Thai Industrail Hemp Trade Association) overview
>>Download<<

ใบสมัครสมาชิก TiHTA
>>Download<<


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย – TIHTACann Society