• 1,374

ประกาศ ของดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มจากกัญชา ชั่วคราว

สืบเนื่องจากการเปิดให้บริการอาหารจากัญชา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ในโครงการ “มาชิมกัญ” เป็นกิจกรรมการพัฒนาอาหารจากกัญชาของ อภัยภูเบศร เดย์ สปา โดยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาต้นแบบการนำส่วน ได้แก่ ใบ ลำต้น กิ่ง-ก้าน เปลือก ราก พ้นจากบัญชียาเสพติดให้โทษของพืช “กัญชา” มาพัฒนาในรูปแบบของอาหาร และ เครื่องดื่ม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมประชาชนในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากกัญชา ตามนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกัญชาของกระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่อนุญาตให้ใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมายนับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติด (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ การพัฒนาโมเดลอาหารจากกัญชาดังกล่าว ของอภัยภูเบศร เดย์ สปา ได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดี และในขณะนี้ เราได้ดำเนินการเก็บข้อมูลเพียงพอเพื่อการพัฒนาหลักสูตรอบรมแล้ว ดังนั้น เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการได้ทันเวลาและสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์

จึงต้องของดให้บริการ อาหาร-เครื่องดื่มจากกัญชา ชั่วคราว ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามได้ที่
Facebook : สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
Facebook : อภัยภูเบศร เดย์ สปา
Facebook : สมุนไพรอภัยภูเบศร
โทร : 037-211289, 037-217127


Cann Society