• 1,905

มทร.อีสาน ตั้งโมเดลพัฒนาพืชกัญชากัญชง ปักธงให้พื้นที่ มทร.อีสาน ทุกวิทยาเขตร่วมขับเคลื่อนกับวิสาหกิจชุมชน เป้าหมายกว่า 1,000 ราย บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ในทุกวิทยาเขต

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิตัล สารสนเทศและกิจการสภามหาวิทยาลัย, ดร.กิติพงษ์ เวชกามา ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ต้อนรับ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ณ ห้องประชุมแคนา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน นครราชสีมา
ซึ่งมีผู้อำนวยการสถาบันสหสรรพศาสตร ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการ ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และสมุนไพร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ต้อนรับ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร ได้กล่าวสรุปแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ FOOD & Health ของ มทร.อีสาน และรับฟังการบรรยายจาก ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน เกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.อีสาน

ซึ่งจากการหารือในครั้งนี้ มทร.อีสาน มีแผนที่จะพัฒนาพืชสมุนไพรกัญชาและกัญชงแบบครบวงจร

ทั้งในด้านของการปลูก ผลิต แปรรูป การบูรณาการกับชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

รวมถึงทางด้านของการจัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพืชกัญชากัญชงแก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ โดยวางเป้าขยายผลสู่ทุกพื้นที่ของ มทร.อีสาน ทั้งนครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อสร้างทุกพื้นที่ให้รองรับการขับเคลื่อนคลัสเตอร์ด้านอาหารและสุขภาพ โดยให้สถาบันวิจัยและพัฒนา กัญชา กัญชง และสมุนไพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ พื้นที่วิทยาเขตสกลนคร เป็นโมเดลต้นแบบในการขยายผล ทั้งนี้รายละเอียดดังกล่าวจะมีการนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตามลำดับต่อไปCann Society