• 955

วันนี้ (15 ธันวาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2563 โดยมีใจความว่า เห็นชอบให้กัญชาหลายส่วนไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

มีรายละเอียดให้ยกเลิก ดังนี้

1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562

และให้ยาเสพติดให้โทษที่ระบุชื่อดังต่อไปนี้ เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

กัญชา (Cannabis) พืชในสกุล Cannabis และวัตถุหรือสารต่างๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชา เช่น ยาง น้ำมัน ยกเว้นวัตถุหรือสารดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ไม่จัดเป็น ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ซึ่งหมายรวมถึง

  1. เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก
  2. ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
  3. สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบและต้องมี สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก
  4. กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก

นอกจากกัญชาแล้ว ประกาศฉบับนี้ยังระบุรายละเอียดของสารเสพติด ซึ่งยังคงถือเป็นยาเสพติดประเภท 5 อีก 4 ชนิด ได้แก่ กัญชง พืชกระท่อม พืชฝิ่น และเห็ดขี้ควาย อย่างไรก็ดีการครอบครองหรือปลูกกัญชาเองนั้นจะต้องเป็นผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศเท่านั้น ไม่ใช่ประชาชนโดยทั่วไป

อ้างอิง: มติชน ออนไลน์. ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ ปลดล็อกกัญชาหลายส่วนไม่ถือเป็นยาเสพติด มีผล 15 ธ.ค.63. http://bit.ly/2K4K8xk


Reference
BrandThinkCann Society