• 1,022

เมื่อวันที่ 13 – 14 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพานคุณากร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จัดโดย คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และ สาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎร

การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

  1. ส.ส.วิสาร เตชะธีราวัฒน์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมมาธิการ / ส.ส.เชียงราย เขต 3 [ เป็นประธาน ในการเปิดการสัมมนา ]
  2. ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารมต.ว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ประธาน คณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรี ทางการแพทย์ และที่ปรึกษา สถาบันกัญชาทางการแพทย์) ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา และร่วมเสวนา
  3. นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ (ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์) ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา และร่วมเสวนา
  4. คุณชารอน ดัยเดียร เลย์ชั่น (คุณดีดี้) ผู้อำนวยการ หลักสูตรบูรณาการศักยภาพนักธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชาและกัญชง , ผู้อำนวยการรายการ CannSociety (ผู้ดำเนินการเสวนา)
  5. คุณกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน (ร่วมเสวนา)
  6. คุณอินชัย อุ่นน้อย สาธารณสุขอำเภอ (ร่วมเสวนา)
  7. คุณสุพัฒน์ ศิริ (ผู้เชี่ยวชาญอิสระ ด้านพืชกระท่อม และ นักหลักฐานเชิงประจักษ์ กระท่อมก้านแดงแมงดา) วิทยากรให้ความรู้ในด้านพืชกระท่อม
  8. น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ อดีต.ส.ส.เชียงราย ร่วมสังเกตการณ์
  9. คุณรัชกร อุยยะพัฒน์ (วิทยากรชำนาญการ) คณะกรรมาธิการ ร่วมสังเกตการณ์
  10. คุณพรรณพิตรา เสริมศรี (วิทยากรชำนาญการ) คณะกรรมาธิการ ร่วมสังเกตการณ์

ผู้เข้าร่วมสัมมนา วันที่ 13 กันยายน 2564 ผู้นำท้องที่ ( กำนัน- ผญบ. ) ผู้นำท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี , นายก อบต. , สท. , ส.อบต.) ผอ.รพ.สต. พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่รพ.พาน อสม. จำนวน 100 คน

ผู้เข้าร่วมสัมมนา วันที่ 14 กันยายน 2564เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล วิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกพืชอินทรีย์ – ออแกนิกส์ ผู้ผลิต-แปรรูปสินค้าเกษตรและ ประชาชนผู้สนใจ จำนวน 100 คน

ที่มา : สถาบันกัญชาทางการแพทย์


Cann Society