• 472

สธ. ตั้ง 4 ข้อพิจารณา มอบ 12 เขตสุขภาพ ขับเคลื่อนเร่งด่วน ‘กัญชา 6 ต้น’

17 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกัญชาทางการแพทย์ บ้านละ 6 ต้น ภายใต้วิสาหกิจชุมชน ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข โดยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ดำเนินการแห่งแรกไปแล้วที่บ้านโนนมาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนมาลัย อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และกำลังจะกระจายรูปแบบการปลูกไปใน 12 เขตสุขภาพ

นพ.กิตติ ระบุว่า สถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ได้ออกมาให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการนำนโยบายกัญชาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปลูกกัญชา 6 ต้นเป็นนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โดยให้เกษตรกรผู้ร่วมโครงการสามารถนำกัญชาไปปลูกที่บ้านได้ อันเป็นการลดต้นทุนการปลูก โดยเมื่อปลูกแล้วให้ส่งดอกที่ปลูกได้ให้โรงพยาบาลภาครัฐที่รับรองมาตรฐานการผลิต GMP ไปแปรรูปเป็นยา ส่วนเกษตรกรสามารถนำใบ กิ่งก้าน ลำต้น รากไปใช้ประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ประสานเขตสุขภาพทั้ง 12 แห่งในการเตรียมการ 4 ข้อก่อนดำเนินการ ได้แก่ รู้ปลายทาง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจชุมชนควรตั้งเป้าการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน เช่น ภาครัฐควรชัดเจนว่า จะนำกัญชาไปใช้กับผู้ป่วยโรคใด เป็นยาแผนไทยหรือยาแผนปัจจุบัน ส่วนวิสาหกิจชุมชนควรวางแผนว่าจะนำ ใบ ราก ลำต้นไปสร้างอาชีพได้อย่างไร เป็นผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีกลางทางที่มีมาตรฐาน ในกรณีของการผลิตเป็นยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องมีหน่วยงาน หรือสถานที่การผลิตที่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จัดหาต้นทางที่ดี การปลูกกัญชา 6 ต้นส่วนใหญ่จะดำเนินการในเกษตรกรรายย่อย ยังต้องการสนับสนุนจากภาครัฐอีกมาก ทั้งเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ องค์ความรู้ในการปลูก ปักชำ การดูแลระหว่างการปลูก การเก็บเกี่ยว ดึงหน่วยงานพันธมิตรเสริมทัพ การทำให้กัญชาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อาจช่วยในการจัดหาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการช่วยในการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ กระทรวงพาณิชย์ช่วยในการจัดจำหน่าย กระทรวงวิทยาศาสตร์ช่วยในเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งภาคเอกชนที่มาช่วยทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจที่เป็นที่ต้องการของตลาด

“ในประเด็นการขับเคลื่อนนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยในการดำเนินการเพราะเป็นโครงการที่มีความต้องการจากภาคประชาชนสูง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ทั้งสองท่านจะมอบนโยบายการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ในปีที่ 2 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-14.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข”

นพ.กิตติ กล่าว

Cann Society