• 1,946

กรมวิชาการเกษตรร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน ได้กำหนด Zoning พื้นที่สำหรับปลูกกัญชง ออกมาสำหรับเป็นข้อมูลในเบื้องต้น

  • พื้นที่เหมาะสมสูง ( S1 ) จำนวน 6.69 ล้านไร่
  • พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) จำนวน 38.22 ล้านไร่
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก

สำหรับรายละเอียดในรายพื้นที่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

Credit : พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ (อธิบดีกรมวิชาการเกษตร)


Cann Society