• 396

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์เสรีและเศรษฐกิจ ของจังหวัดสกลนคร

นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครให้การต้อนรับ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์เสรีและเศรษฐกิจ ของจังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งเป็นประธานทำพิธีปลูกกัญชา ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวัวพูนทรัพย์บ้านม่วงไข่ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ โดยมี นายแพทย์ กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ , รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ คณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และทีมวิสาหกิจชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ

สสจ.สกลนคร ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์และเยี่ยมชมสถานที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์

เวลา 11.20 น. ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ประชุมหารือขับเคลื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์และการสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชน กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับนายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ผ่านระบบ Application Zoom Meeting โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ , และผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุม และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผลผลิตจากกัญชา และสถานที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

การประชุมหารือการดำเนินงานกัญชาเสรีทางการแพทย์ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้บริบทพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงาน คลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

เขตสุขภาพที่ 8 จัดประชุมหารือการดำเนินการงานกัญชาเสรีทางการแพทย์ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้บริบทพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานคลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์ใน รพ.สต. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยมี ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ในการนี้ นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาที่ 8 ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 8 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสมุนไพรกัญชา กัญชง ทางการแพทย์ และสาขาแพทย์แผนไทย ร่วมตอนรับ มีผู้เข้าร่วมประชุม 70 คน ผ่านระบบ Application ZoomCann Society