• 2,179

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. พร้อมผลักดันการวิจัยและพัฒนากัญชง หรือเฮมพ์ เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของเกษตรกร ซึ่งจากผลการวิจัยขณะนี้สามารถพัฒนาพันธุ์เฮมพ์ 4 พันธุ์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร คือ RPF1 , RPF2 , RPF3 และ RPF4 ซึ่งเป็นพันธุ์สำหรับผลิตเส้นใยโดยมีเปอร์เซ็นต์เส้นใย 12-14.7% ปริมาณสารที่เป็นประโยชน์ CBD 0.8-1.2% และมีปริมาณสารเสพติด THC ต่ำกว่า 0.3% และคาดว่าจะได้สายพันธุ์ใหม่ๆ เพิ่มอีก 5 พันธุ์ ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจปริมาณและคุณภาพของเมล็ดต่อไป

ในปี พ.ศ. 2564 สวพส. มีเมล็ดกัญชงที่เหลือจากการศึกษาวิจัยและพัฒนา จำนวน 5,600 กิโลกรัม เป็นพันธุ์ RPF1 และ RPF3 จึงได้พิจารณากำหนดแนวทางการควบคุม การจำหน่าย การกำหนดราคาเมล็ดพันธุ์ ส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์ของกัญชงให้สอดคล้องกับพันธกิจ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์รองรับผลผลิตของเกษตรกร โดยออกระเบียบและประกาศ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม

ราคาจำหน่ายเมล็ดกัญชง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สวพส.

ดาวน์โหลดระเบียบและประกาศ
https://www.hrdi.or.th/PublicService/HempInfo


ในการนี้ จึงขอให้ผู้ที่สนใจปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งความประสงค์ขอซื้อหรือขอรับ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สวพส. หรือยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์

✨ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ✨
https://www.hrdi.or.th/…/HRDIPurchaseRequestForHemp.pdf
✨ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ✨

สามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็ปไซต์ www.hrdi.or.th

ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุข ด้วยงานวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ สวพส.


ต้นฉบับ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) – HRDI


Cann Society