• 1,173

วันนี้ (23 ธ.ค. 2564) ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ และที่ปรึกษาสถาบันกัญชาทางการแพทย์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง
คุณชารอน ดัยเดียร เลย์ชั่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ แคนน์ บิซ จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซีย มีเดีย เซอร์วิส จำกัด ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยกัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจเพื่อชุมชน

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก เป็นอีกหน่วยงาน ที่จัดตั้งเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจด้านการวิจัยและการผลิต พืชสมุนไพร ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในการขับเคลื่อน สมุนไพรทางเลือกเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และสู่ชุมชน

พร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจ( MOU ) การพัฒนาสมุนไพรไทยกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางกรแพทย์ และการพัฒนาสู่เศรษฐกิจเพื่อชุมชน ระหว่างศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับโรงพยาบาลคูเมือง พร้อมทั้งการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยกัญชา กัญชงภายใต้ ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ บริษัท เอเซีย มีเดีย เซอร์วิส จำกัด

รศ.ดร.ฤกษ์ชัย กล่าวว่า จากความพร้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้งด้านสถานที่องค์ความรู้และบุคลากรภายใต้การบริหารจัดการของคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนระดับประเทศและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากลในยุคที่วิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ปัจจุบันศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีการเชื่อมโยงหน่วยงานจัดการศึกษาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันกำหนดผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จากผลิตต่างๆจากกัญชา ผลผลิตและผลงานที่ผ่านมาของศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือกยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เดอะ แคนน์ บิซ จำกัด ที่เป็นหน่วยงานภาคเอกชน นำองค์ความรู้และบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการปลูกและเพาะเลี้ยงพืชกัญชา
ปัจจุบันศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือกมีผลผลิตของดอกกัญชาสายพันธุ์ CBD Charlotte ‘s Angle และ Skunk Haze ที่เป็นสายพันธุ์อัตลักษณ์พิเศษคือมีปริมาณสาร CBD สูง มีคุณภาพในการพัฒนาและต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ตามเป้าหมาย และพร้อมส่งมอบช่อดอกให้กับโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นอีกหน่วยงานเครือข่ายทางการแพทย์ ที่เป็นความร่วมมือนำช่อดอกกัญชา ไปพัฒนาสู่ตำรับยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยา

นอกจากความสำเร็จทางด้านการปลูกและผลิตผลช่อดอกกัญชาในวันนี้ ในระยะต่อไป ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ยังมีเป้าหมายในการถ่ายทอดและเผยแพร่เพื่อบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับกัญชา กัญชง ไปสู่กลุ่มผู้สนใจโดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เอเซีย มีเดีย เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นอีกเครือข่ายความร่วมมือ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยกัญชาและกัญชงภายใต้ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก ของทางมหาวิทยาลัย สานต่อพันธกิจศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก ให้ตอบโจทย์ทางด้านวิชาการและการบริการความรู้ขับเคลื่อน “กัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจชุมชุน” ได้อย่างยั่งยืน


Cann Society