• 4,228

ภาพต้นกัญชาที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ทดลองปลูกในรูปแบบ กลางแจ้ง (Outdoor) ที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ภาพด้านบนเป็นรูปแบบการปลูก Outdoor แต่เป็นการปลูกในกระถาง Air Pot ไม่ได้ปลูกลงดินเพื่อแก้ปัญหาของวัชพืช

สายพันธุ์ที่นำมาปลูก กลางแจ้ง (Outdoor) เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศ (Pure Indica) เป็นการทดลองปลูกดูว่าจะสามารถปลูกในภูมิอากาศประเทศไทยได้หรือไม่ ซึ่งพบว่าสามารถปลูกได้


Credit : รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, องค์การเภสัชกรรม (อภ.)


Cann Society