• 1,939

ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข และ นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์และคณะ เข้าเยี่ยมชมโครงการวิจัยกัญชา ของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยได้รับการต้อนรับจาก รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร 

โครงการวิจัยฯ แห่งนี้ตั้งอยู่ในอาคาร วชิรานุสรณ์ ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งปลูกด้วยเมล็ดสายพันธุ์ CBD Charlotte’s Angle ในรอบแรก และในรอบต่อ ๆมาใช้การปักชำกิ่ง จำนวน 108 ต้น ด้วยการปลูกแบบระบบปิด (Indoor Plantation)  จึงสามารถปลูกได้จำนวน 4 ครั้งต่อปี 

ซึ่งการปลูกกัญชานี้จะใช้เทคนิคการตัดแต่งกิ่งให้เตี้ยและขยายออกด้านข้าง เพื่อให้ได้ปริมาณกิ่งมากขึ้นและทุกกิ่งได้รับแสงอย่างเต็มที่ โดยที่ลำต้นไม่สูงมาก เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด และแบ่งห้องออกเป็น 2 ห้อง ได้แก่ ห้องทำใบ (Vegetative Stage) และ ห้องทำดอก (Flowering Stage) เพื่อปรับปริมาณแสง และปริมาณน้ำที่เหมาะสมให้ในแต่ละช่วงอายุของต้นกัญชา

เมื่อเก็บผลผลิตจะนำมาตากในห้องตากดอกกัญชา เป็นห้องที่มีการกำหนดอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อลดความชื้นของดอก ก่อนการตัดแต่งช่อดอกให้เหลือแต่เฉพาะดอก โดยส่งมอบให้กับองค์การเภสัชกรรม โดยช่อดอกแห้งกัญชาที่ผลิตได้นั้นมีคุณภาพเกรดเอ (มีปริมาณสารสำคัญ (CBD มากกว่า 12% โดยน้ำหนัก) ตามมาตรฐานที่กำหนด จึงสามารถจำหน่ายได้กิโลกรัมละ 45,000 บาท

จากนั้นได้พาเยี่ยมชมห้องสกัดสาร และ ตรวจวิเคราะห์ด้วยระบบ HPLC และ สามารถตรวจวิเคราะห์หาสารสำคัญได้ 13 ชนิด  รวมไปถึงการพัฒนาวิธีการสกัดสารสำคัญด้วยวิธี Cold Ethanol เพื่อให้ได้น้ำมัน CBD ในระดับใช้ในการแพทย์ (Medical Grade) จากช่อดอก โดยทางโครงการฯ มีแผนการต่อยอดในการเพิ่มปริมาณสารสำคัญในกัญชาสายพันธุ์ CBD Charlotte’s Angle ต่อไปอีกด้วย

ในส่วนของการใช้ประโยชน์ส่วนของกัญชา ทางโครงการฯ ได้ทดลองแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายอย่าง อาทิ ชาใบกัญชา โซดากัญชา (Herbs Mixed Soda) สเปรย์แอลกอฮอล์ กิ่ง+ก้านกัญชาแห้ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และ แปรรูปต่อไป

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อนัดหมายเพื่อขอเข้าชมได้ที่
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-0588


Cann Society