• 1,721

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงแห่งประเทศไทย (Thai Industrial Hemp Trade Association: TIHTA) ร่วมกับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือ การส่งเสริม พัฒนาและแปรรูปพืชกัญชงกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม

(บน) จากซ้ายไปขวา:
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร
นายธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
(ล่าง) จากซ้ายไปขวา:
นายสุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นางพรทิพย์ อัษฎาธร นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย

โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ทั้งห้าฝ่ายมีความประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนางานวิจัยงานแปรรูปพืชกัญชง กัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดและผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชกัญชงและกัญชา รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากเส้นใยกัญชง ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และคอมโพสิต ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงอุตสาหกรรม

บรรยากาศในห้อง Zoom Meeting
บรรยากาศในห้อง Zoom Meeting

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย
tihta.info@gmail.com
ผู้ประสานงาน:
คุณธนัชชา ชลายนนาวิน โทร. 080-139-1112
คุณประณัย สายชมภู โทร. 098-383-7882


Cann Society