• 2,138

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพ ลาเพลินเพื่อชุมชน จ.บุรีรัมย์ หรือ PHC ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกกัญชาระบบปิดเกรดทางการแพทย์ของไทย ดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิดช่อดอกกัญชา สายพันธุ์ CBD Charlotte’s Angel เพื่อส่งมอบให้กับทางองค์การเภสัชกรรม หรือ อภ. นำไปสกัดเป็นยาน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์รอบแรกแล้ววันนี้ นำโดย นางศศิการ ล้อจิโรภาส ประธานวิสาหกิจชุมชน ภายใต้การสังเกตการณ์การเก็บเกี่ยว และกรรมวิธีการตัดแต่งช่อดอก การตรวจสอบปริมาณน้ำหนักช่อดอก และการตากแห้ง ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีเจ้าหน้าที่ของ อภ. และ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) เข้าร่วม เพื่อร่วมสร้างต้นแบบหลักเกณฑ์ความร่วมมือและจัดซื้อช่อดอกกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้กับประเทศไทย

คุณ ศศิการ ล้อจิโรภาส ประธานวิสาหกิจชุมชนเพ ลาเพลินฯ

โดยวิสาหกิจชุมชนเพ ลาเพลินฯ ได้ดำเนินการปลูกกัญชาในระบบปิด (indoor) ตามแนวทางการทำเกษตรมาตรฐาน GAP ควบคุมทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อม น้ำ อากาศ ความชื้น ดินที่ใช้ ผนวกกับเทคโนโลยีต่างๆ และไม่ใช้ยาฆ่าแมลง และสารปนเปื้อนอื่นๆ ซึ่งหลักจากเก็บเกี่ยวและตากแห้งช่อดอกกัญชาจะดำเนินการส่งมอบให้กับทางศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) ในการตรวจวิเคราะห์หาค่าสารสำคัญ CBD ค่าสารโลหะหนัก และค่าสารอื่นๆ ตามข้อกำหนด และดำเนินการส่งมอบช่อดอกทั้งหมดให้กับทาง องค์การเภสัชกรรม ต่อไป

ความร่วมมือระหว่าง วิสาหกิจชุมชนเพ ลาเพลินฯ และ องค์การเภสัชกรรม ได้เริ่มความร่วมมือในการรับซื้อช่อดอกกัญชาทางการแพทย์ โดยการร่วมกับประกาศเจตนารมย์เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2564 เพื่อสร้างต้นแบบหลักเกณฑ์ความร่วมมือและจัดซื้อช่อดอกกัญชาแห้งทางการแพทย์ที่เป็นเชิงพาณิชย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาและผลิตภัณฑ์จากกัญชาในรูปแบบอื่นๆ หวังให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบอย่างยั่งยืน


Cann Society