• 8,261

กัญชง ! เปิดโอกาสแล้วให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงได้ทุกวัตถุประสงค์

ประกอบด้วยแบบฟอร์มคำขออนุญาตกัญชงต่างๆ 6 แบบ

แบบกัญชง 1 (Hemp 1) – คำขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบกัญชง 1 (Hemp 1)
https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/News/Hemp/1FR_Hemp1.pdf


แบบกัญชง 2 (Hemp 2) – คำขอรับใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบกัญชง 2 (Hemp 2)
https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/News/Hemp/2FR_Hemp2.pdf


แบบกัญชง 3 (Hemp 3) – คำขอรับใบอนุญาตนำเข้า
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบกัญชง 3 (Hemp 3)
https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/News/Hemp/3FR_Hemp3.pdf


แบบกัญชง 4 (Hemp 4) – คำขอรับใบอนุญาตส่งออก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบกัญชง 4 (Hemp 4)
https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/News/Hemp/4FR_Hemp4.pdf


แบบกัญชง 5 (Hemp 5) – คำขอรับใบอนุญาตจำหน่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบกัญชง 5 (Hemp 5)
https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/News/Hemp/5FR_Hemp5.pdf


แบบกัญชง 6 (Hemp 6) – คำขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบกัญชง 6 (Hemp 6)
https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/News/Hemp/6FR_Hemp6.pdf


แบบ NAR.5 (HEMP) – คำขอรับใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชงในแต่ละครั้ง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบ NAR.5 (HEMP)
https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/News/Hemp/8FNAR.5HEMPIMEX.pdf


คำขอรับใบอนุญาตจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ขอใบอนุญาตที่จะต้องการทำอะไรและนำไปใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์อย่างไรCredit:
https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/SitePages/Hemp61.aspx


Cann Society