• 1,712

CannSociety ในช่วง CannConnect

🎈 มาเรียนกัญ! “กัญชา กัญชง” ต่อยอดเศรษฐกิจ!!!

💡 รับชมแนวคิดจากกระทรวงศึกษาธิการ โดย รมช.ครูโอ๊ะ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) “หลักสูตร กศน. และหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องอาหาร”… 📖 📚 🧑‍🎓 👩‍🎓 💚


Cann Society