• 3,104

📌CannSociety ในช่วง CannConnect

🎈420 กับความก้าวหน้าของกัญชาในประเทศไทย!!! 💚

จากวาทกรรมกัญชา 💭 สู่ความก้าวหน้ากัญชาทางการแพทย์…⛑🏥

รับชมที่มาของ 420 รหัสลับที่รู้จักกันทั่วโลก จนถึงวันนี้ที่กัญชาเป็นที่ยอมรับในด้านการแพทย์ 💊💉 และ

Eastern Wisdom ภูมิปัญญาตะวันออกที่จะมาเป็นอนาคตในการรักษาด้วยศรัทธาร่วมกับกัญชาพืชมหัศจรรย์ 🙏😇

กับแขกรับเชิญพิเศษ รศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ และอาจารย์ศิริกาญจน์ เตชอภิโชค


Cann Society