• 2,663

📌CannSociety ในช่วง CannTalk

🎈ยากัญชาแผนไทยผลิตที่นี่!!! รับชมการดำเนินการผลิตยากัญชาตำรับแผนไทย กับกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 💚⛑🏥

อีกหนึ่งการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยวันนี้ 💊💉🙏

กับแขกรับเชิญพิเศษ


นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ วิทูรย์ ยวงสะอาด
รองผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร


Cann Society