• 1,368

CannSociety ในช่วง CannTour
คลินิกกัญชาทางการแพทย์อภัยภูเบศร ประชาชนเข้าถึงได้

วันนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยากัญชาได้ ขั้นตอนเป็นอย่างไร เทปนี้ CannSociety จะพาทุกท่านไปชมกัญค่ะ…


Cann Society