• 644

วันนี้ (24 กันยาย 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุ (สธ.) นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยวิชาการ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ในการวิจัยและพัฒนามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) สำหรับพืชกัญชา พืชเสพติดและพืชสมุนไพรอื่นๆ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาผู้ป่วยที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

ขอบคุณภาพจาก : Matichon

นพ.สำเริง กล่าวว่า การพัฒนายาจากกัญชาและพืชเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่การ สธ. เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความมั่นคงทางด้านยา การนำผลิตภัณฑ์กัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทั้งในแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย วัตถุดิบกัญชา และผลิตภัณฑ์กัญชาทุกชนิด จำเป็นต้องคุณภาพดีมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ขอบคุณภาพจาก : Matichon

นพ.โอภาส การยักวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยศาสตร์ฯ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการบูรณาการด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนา โดยทั้งสองหน่วยงานจะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านมาตรฐานยา ยาสมุนไพรไทยและเทคโนโลยีเชิงเกษตรกรรม (AgriTech) สำหรับสมุนไพรที่มุ่งเน้นพืชกัญชาและ พืชเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ ตลอดจนพืชสมุนไพรอื่นๆ แบบครบวงจร รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่สามารถนำเข้าสู่มิติใหม่ของการสร้างและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
นวัตกรม และมาตรฐานยาสมุนไพรไทย โดยมีการจัดระบบฐานข้อมูล (Database) และการจัดทำข้อมูลเฉพาะเรื่องกัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis Monograph) ซึ่งรวมถึงพีชเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์และพืชสมุนไพรอื่นด้วย

ขอบคุณภาพจาก : Matichon

“ที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์ฯ โดย สำนักยาและวัตถุสพติด ได้มีการจัดทำตำรายาของประเทศไทย ฉบับเพิ่มเติมปี 2020 (Thai Pharmacopoeia II Volume I Part 1 Supplement 2020) ขึ้นมาเพื่อ ใช้อ้างอิงตามกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วย ข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์กัญชา จำนวน 2 มอโนกราฟ ได้แก่ สารสกัดกัญชา (Cannabis Extract) และน้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น (Cannabis Sublingual Drops) โดยข้อกำหนด
มาตรฐานดังกล่าว ได้จากการวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์และวิธีวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญ ทั้งสาร Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) รวมทั้งการปนเปื้อนจากสารกำจัดศัตรูพืช โลหะหนัก หรือเชื้อรา และปริมาณการตกค้างของตัวทำละลายที่ใช้สกัด (residual solvent) อีกทั้งยังมีข้อมูลด้านความปลอดภัย เช่น ข้อห้ามใช้ อาการข้างเคียงของยา รวมทั้งภาคผนวกที่เกี่ยวข้องจำนวน 42 เรื่อง ผู้ที่
สนใจสามารถดาวน์โหลดตำรายาผ่านช่องทาง Mobile Application ชื่อว่า “Thai Pharmacopoeia” หรือทางเว็บไซต์สำนักยาและวัตถุเสพติด https://bdn.go.th/tp/#home” นพ. โอภาส กล่าวReference
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2364427


Cann Society