• 659

การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๔ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และมีนโยบายสำคัญที่มุ่งเน้น ๙ ประเด็น ได้แก่

๑. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
๒. เศรษฐกิจสุขภาพ

๓. สมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม ปลอดภัย เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

๔. สุขภาพดีวิถีใหม่
๕. ความมั่นคงทางสุขภาพรองรับวิกฤติ COVID – 19
๖. หน่วยบริการก้าวหน้า
๗. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
๘. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
๙. องค์กรแห่งความสุขCann Society